3.9.2016 LEGIONVLAK v Ostravě - Svinově
11. těpluška vagon

http://www.vzpominam.estranky.cz/clanky/ostrava---vychazky/ostrava.html